Vilkår

Auksjon

Selge varer

Informasjon

Informasjon

Salgsvilkår

Hvem kan legge inn bud?

Hvem kan selge?

Leverandører

Nyheter

Garanti/Reklamasjon

Besiktigelse

Hva koster det?

EE-avfall

Nyhetsbrev

Mangler eller feil

Avhenting/Befraktning

Hvorfor konkursnett.no?

Personopplysninger

Om oss

Angrefrist/Angreretten

Manglende henting

Tips og råd til selger

Ledige stillinger

Kontakt oss

Budhistorikk

Få tilslaget på 24 timer

Hvordan går jeg frem?

 

 

Salgsvilkår

 

Registrering av konto og akseptering av salgsvilkårene

For å kunne legge inn bud og handle på konkursnett.no må man registrere seg og opprette konto hos oss. Slik registrering er gratis. Man kan kun registrere selskap eller annen juridisk enhet. For å kunne registrere seg på man akseptere salgsvilkårene og dersom disse aksepteres vil konto bli opprettet. Bekreftelse sendes på e-post.

 

Ved registrering oppgir man blant annet brukernavn (e-post adresse), selvvalg passord og mobilnummer. For å aktivere kontoen må man skrive inn en kode som oversendes på SMS (dette er en sikkerhetsfunksjon for den registrerte).

 

Man plikter å besørge at alle registrerte opplysninger til enhver tid er oppdaterte og korrekte.

 

Etter at konto er aktivert kan man avgi bud på konkursnett.no

 

Inngitte bud er bindende for den som er registrert som innehaver av kontoen og dette gjelder uavhengig av hvorvidt det er andre enn den som er registrert som kontohaver for kontoen, som faktisk har inngitt budet. Det er derfor viktig at man oppbevarer brukernavn og passord på en sikker måte, og at det benyttes passord som andre ikke kjenner til eller kan oppspore.

 

Salgsobjektet overdras "som den er"

Informasjon om salgsobjektet fremkommer på den enkelte auksjon. Vi har ikke undersøkt salgsobjektene og er uten ethvert ansvar ved salg.

 

Salgsobjektene selges "som de er", der de er uten ansvar for mulige skjulte og/eller åpenbare feil og mangler. Vi svarer således ikke for eventuelle feil eller mangler ved salgsobjektet, herunder, men ikke begrenset til, feil eller mangler ved kvalitet, kvantitet, fullstendighet, anvendelighet, skjulte feil eller mangler, eller lignende.

 

Kjøpere oppfordres til å besiktige gjenstandene. Dersom kjøper velger å inngi bud uten å ha besiktige salgsobjektet er dette kjøpers risiko. Kjøper kan følgelig ikke fremme noen krav, herunder kan ikke kjøper påberope at kjøpsavtalen er en fjernsalgsavtale. Alle vilkår unntatt pris anses som ferdig fremforhandlet ved kjøpers aksept av salgsvilkårene ved registrering av konto og dermed før bud legges inn kommer ikke "lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale" ikke til anvendelse.

 

Salgsobjektene selges uten noen form for garanti eller reklamasjonsrett jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 8-20, og/eller kjøpslovens § 19. Kjøper har ingen angrefrist. Det tas foirbehold om feil i presetasjonen.

 

Bindende bud

Alle bud er bindende fra registreringstidspunkt og inntil 10 dager etter opplyst budfrist og kan ikke kanselleres eller trekkes tilbake av budgiver. Budet er bindende selv om minstepris ikke blir oppnådd. Ethvert bud er bindende inntil:

 

- Nytt og høyere bud er registrert

- Budet er blitt avvist

- Auksjonen har blitt forlenget med mer enn 24 timer eller kansellert

 

Budgivere på auksjoner der høyeste bud har blitt avvist og/eller auksjonen forlenget vil bli oppdatert om nye bud på salgsobjektet.

   

Budfrist og forlengelse 

Dersom et bud er mottatt i løpet av de 10 siste minuttene før bud frist, forlenges auksjonen automatisk med 10 minutter. Det er ingen øvre begrensning om hvor mange ganger dette kan skje.

 

Bud historikk (logg) og ulovlige bud

Budgiver med høyeste bud kan på forespørsel få utlevert kopi av bud historikk. Også budgivere som ikke hadde høyeste bud kan få kopi av bud historikken på forespørsel, man da vil andre budgivere kun være identifisert gjennom kundenummer.

 

Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jf. konkurranselovens § 10. Falsk budgivning vil bli politianmeldt.

 

Rett til å stenge, avslutte eller terminere

Vi står fritt til å stenge, avslutte eller terminere en auksjon når som helst og uten begrunnelse (også i bud perioden). Herunder også muligheten til å kanseller enkelt bud og budgivere.

 

Bindende avtale

Når budet er akseptert, er det å anse som en bindende avtale om overdragelse.

 

Kjøpesum og betaling

Alle bud er eks. mva, frakt og ev. andre offentlige avgifter (som f.eks. omregistreringsavgift). Faktura/ekspedisjonsgebyr på kr. 99,- eks. mva. tilkommer på alle auksjoner. Kjøper plikter med mindre annet er avtalt å betale kjøpesummen omgående etter faktura er utstedt (varsel om faktura sendes på e-post).

 

Faktura, purringer, varsel ol.

Faktura, kreditnota og utleveringsbevis er kun tilgjengelig via våre nettsider og sendes ikke ut pr. post. Alle purringer på manglende betaling sendes på e-post og SMS. Kontohaver plikter å besørge at alle registrerte opplysninger til enhver tid er oppdaterte og korrekte slik at man mottar disse meldingene.

 

Konsekvens manglende betaling

Dersom betaling ikke er mottatt innen 5 virkedager etter at forfallsdato anses det som et vesentlig mislighold. Selger har da rett til å heve avtalen om overdragelse av salgsgjenstanden. Kjøper er ansvarlig for selgers økonomiske tap.

 

Ved heving av avtalen gjennom mislighold eller på forespørsel fra kjøper plikter kjøper å betale et standardisert bruddgebyr til konkursnett.no. Betaling av bruddgebyr utelukker ikke fremtidige krav for de økonomiske tap, som kjøper også er ansvarlig for.

 

Bruddgebyret utgjør 10 % av kjøpesummen, dog minimum 990,- kroner.

 

Henting av salgsobjekt

Kjøper vil motta en bekreftelse når betaling er registrert (normalt 1-3 dager etter betaling er utført). Salgsobjekt kan tidligst utleveres når betaling er bekreftet av oss.

 

Kjøper plikter å hente salgsobjektet der den befinner seg (oppgitt lokasjon) og i henhold til oppgitte hentefrist.

 

For å få utlevert salgsobjektet må kjøper signere og overlevere utleveringsbevis. Overlevering anses skjedd når signert utleveringsbevis er overlevert. Risikoen for salgsobjektet overtas kjøper med ved overlevering, dog senest i henhold til oppgitte hentefrist om ikke annet overleveringstidspunkt er uttrykkelig avtalt.

 

Salgsobjektet ikke forsikret. Eventuell forsikring på kjøper selv besørge.

 

Avhenting og konsekvens manglende henting

Kjøper plikter å hente salgsobjektet der det befinner seg (angitt lokasjon i auksjonen). Salgsobjektet må hentes innen den oppgitte tidsfrist på den aktuelle auksjonen, beregnet fra forfallsdato på faktura.   Henting senere en dette må avtales skriftlig.

 

Hvis salgsobjektet ikke hentes innen oppgitte hentefrist påløper det lagerleie på kroner 200,- pr. påbegynte døgn (pr. salgsobjekt) begrenset til en maksimal størrelse på 1 palleplass (BxLxH - 80x120x120cm). For salgsobjekter større en 1 palleplass belastes det leie på kroner 200,- pr. palleplass/pr. dag. Lagerleie belastet maksimalt i 30 dager (etter dette anses avtalen som hevet). Påløpt lagerleie må betales før salgsobjektet hentes.

 

Om salgsobjektet ikke er hentet innen 30 dager etter hentefristen, anses avtalen som hevet og selger står fritt til å selge objektet på nytt eller disponere over det på annen måte. Kjøper har i disse tilfeller ingen rett til å kreve tilbakebetaling av budsum eller omkostninger.

   

Utestenge brukere

Vi forbeholder oss rettet til å utestenge brukere uten ytterligere begrunnelse. Ved vesentlig misligholde som manglende betaling blir man utesteng til å legge inn bud på andre salgsobjekter.

 

Avtaler som fraviker

Avtaler som fraviker fra disse vilkårene, skal skriftlig bekreftes.

 

 

 

Dette nettstedet er laget med GoOnline XP